Biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”

Biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” (LHA) tika nodibināta 1998.gada 13.februārī Valmierā. Organizācijas biedri (šobrīd 98 fiziskas un juridiskas personas) ir piena ganāmpulku īpašnieki, kuru biznesa mērķis ir izveidot konkurētspējīgu, peļņu nesošu Holšteinas govju ganāmpulkus ar atbilstošu produktivitāti, Holšteinas šķirnei raksturīgu, funkcionālu tipu, vadoties pēc pieprasījuma tirgū šodien un nākotnē.

2002.gadā LHA izstrādāja  un Zemkopības ministrijā tika akceptēta pirmā Holšteinas šķirnes ciltsdarba programma, kas deva iespēju LHA saņemt šķirnes dzīvnieku audzēšanas organizācijas statusu. Pašlaik LHA realizē Latvijas Holšteinas šķirnes govju ciltsdarba programmu 2013.-2017. gadam un arī Ciltsdarba programmu sarkano šķirņu govju selekcijā 2013.-2017. gadam un tuvākajai perspektīvai.

Organizācijas mērķi un darbības uzdevumi:

 1. apvienot Holšteinas šķirnes lopu turētājus un veicināt piensaimniecības attīstību Latvijā;
 2. attīstīt un pilnveidot Holšteinas šķirni Latvijā, saskaņā ar lopu turētāju interesēm;
 3. iekļauties pasaules Holšteinas šķirnes attīstības procesos;
 4. veikt Holšteinas šķirnes lopu reģistrāciju šķirnes ciltsgrāmatā, saskaņā ar valstī noteikto kārtību;
 5. nodrošināt LHA biedriem u.c. interesentiem informācijas pieejamību no citām reģistrētām Holšteinas šķirnes organizācijām;
 6. aktīvi piedalīties tādu normatīvo aktu izstrādē, kas veicinātu piensaimniecības attīstību Latvijā, valsts un Eiropas fondu līdzekļu piesaisti tai;
 7. aizstāvēt LHA biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs u.c. institūcijās.

Darbības virzieni:

 • sadarbība ar Holšteinas šķirnes audzētāju organizācijām pasaulē;
 • informācijas piegāde par vaislinieku novērtējumu, citu Holšteinas un līdzīgu lauksaimnieku organizāciju piedāvājumiem;
 • līdzdalība Eiropas Holšteinfrīzu Federācijas un Pasaules Holšteinas asociācijas organizētajos pasākumos;
 • biomateriāla sertificēšana atbilstoši ciltsdarba programmai, palīdzība augstvērtīga vaislas materiāla iegādei ārvalstīs;
 • rīkošana un piedalīšanās semināros ar ārvalstu un Latvijas speciālistu piedalīšanos par lopu labturības, ēdināšanas un atražošanas tēmām – pāru atlasi, eksterjera novērtējumu, Holšteinas šķirnes dzīvnieku ēdināšanas īpatnībām, barības devu sastādīšanu, ēdināšanu dažādos ražošanas periodos, ēdināšanas ietekmi uz piena kvalitāti, telīšu ataudzēšanu, dzīvnieku mītņu izveidošanu u.c.;
 • informācijas apkopošana par Holšteinas šķirnes dzīvnieku tirdzniecību Latvijā.;
 • līdzdalība LOSP, sadarbība ar LVAEI u.c. organizācijām.
top